Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážime si Vaše súkromie a ceníme si náš vzťah s Vami. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“).

Nižšie Vám chceme vysvetliť, ako sú Vaše osobné údaje spracúvané a aké sú Vaše práva podľa nariadenia a zákona.

Obsah

1     Prevádzkovateľ. 1

2     Ako získavame osobné údaje. 1

3     Právny základ a účel spracúvania. 1

4     Príjemcovia osobných údajov. 2

5     Práva zákazníka ako dotknutej osoby. 3

 

 •  1 Prevádzkovateľ

Spoločnosť, JOOND Vajnorská, spol. s r.o., so sídlom Hornádska 5116/12 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45343021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62428/B („spoločnosť“ alebo „my“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov v postavení dotknutých osôb.

 •  2 Ako získavame osobné údaje

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.);

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

 •  3 Právny základ a účel spracúvania

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

 • Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä na vyhotovenie objednávky, zmeny objednávky, akceptácie objednávky, zrušenie objednávky, vyhotovenie platobnej inštrukcie a spárovanie platieb, fakturácia a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou dodania tovaru. V objednávkovom formulári sú vyznačené osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona a iných právnych predpisov. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii.

 • Oprávnený záujem

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami našej spoločnosti sú najmä:

 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy spokojnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania vzťahu predajca – zákazník medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.

V prípade marketingových aktivít spoločnosti ste oprávnení kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na takýto účel, a to spôsobom uvedeným v bode 5 týchto zásad ochrany osobných údajov.

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • ochrana majetku, života a zdravia a dodržiavanie verejného poriadku; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov spoločnosti najviac po dobu 14 dní od vstupu.
 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov a na účel uvedený v takomto súhlase, ak sa rozhodnete spoločnosti takýto súhlas udeliť. Aby bol takýto súhlas platne udelený, súhlas musí byť slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • 4 Príjemcovia osobných údajov

Naša spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi našej spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, osoby zabezpečujúce chod webovej stránky, internetového obchodu a fakturačného systému. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre nás výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom a naša spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Inými príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť napríklad banky a platobné inštitúcie.

Naša spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, t.j. krajiny mimo členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 •  5 Práva zákazníka ako dotknutej osoby

V súlade s nariadením a zákonom máte právo:

 • vyžadovať od nás:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od priamo od Vás, môžete vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je však oprávnená účtovať Vám primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak odvoláte súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak namietate voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone; napríklad, ak oznámite, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môžete požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; máte tiež právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb nižšie uvádzame komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na Vaše požiadavky vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás požiadame o dodatočné overenie jej totožnosti.

právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na emailovú adresu spoločnosti belavery@belavery.sk
 • telefonicky na +421 903 533 533.

právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas

 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na emailovú adresu spoločnosti belavery@belavery.sk
 • telefonicky na +421 903 533 533.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

V súčasnosti nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Odkazy

 

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky iných prevádzkovateľov. Ak kliknete na odkaz na akúkoľvek z takýchto webových stránok, prosím majte na pamäti, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady nenesieme žiadnu zodpovednosť. Prosím prečítajte si tieto zásady ochrany osobných údajov pred sprístupnením Vašich osobných údajov na takýchto stránkach.