Všeobecné Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

všeobecné Obchodné podmienky pre 

www.belavijo.sk

obsah

1     Všeobecné informácie.

2     Úvodné ustanovenia.

3     Uzavretie kúpnej zmluvy.

4     Cena tovaru a platobné podmienky.

5     Doručovanie tovaru.

6     Záruka.

7     Reklamácie.

8     Odstúpenie od zmluvy.

9     Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

10   Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán.

11   Ochrana osobných údajov.

12   Záverečné ustanovenia.

Reklamačný list

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa.

 •  1 Všeobecné informácie
  •  1.1 Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom internetového obchodu https://belavery.sk/ je spoločnosť JOOND Vajnorská, spol. s r.o., so sídlom Hornádska 5116/12 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45343021, DIČ: 2022947575, IČ DPH: SK2022947575, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62428/B, , email: belavijo@belavijo.sk („predávajúci“).
  •  1.2 Orgány dozoru. Orgánmi dozoru sú:
   • Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, adresa: Bajkalská 21/A, Bratislava Odbor výkonu dozoru, Slovenská republika, č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č.: 033/321 25 23, e-mail: info@soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
  •  2 Úvodné ustanovenia
   •  2.1 Aplikácia. Tieto všeobecné obchodné podmienky („obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy („kúpna zmluva“) medzi predávajúcim a kupujúcim („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese https://belavery.sk/ („e-shop“). Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť individuálne v kúpnej zmluve. Niektoré úkony predávajúceho môžu vykonané aj prostredníctvom predajne predávajúceho na adrese: Obchodný dom Jednota, Trojičné námestie 9, Trnava, 3. poschodie („predajňa“). Pre vylúčenie pochybností, tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli prostredníctvom nákupu v predajni.
   •  2.2 Spotrebiteľ a podnikateľ. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho v postavení spotrebiteľa, t.j. fyzickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania („spotrebiteľ“), ako aj na kupujúceho v postavení podnikateľa, t.j. fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania („podnikateľ“). Tieto obchodné podmienky priznávajú niektoré práva len spotrebiteľovi, napríklad odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
  •  3 Uzavretie kúpnej zmluvy
   •  3.1 Tovar. E-shop obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Akékoľvek ponuky predaja tovaru umiestneného na e-shope sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
   •  3.2 Poštovné a balné. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na e-shope.
   •  3.3 Objednávka. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na e-shope („objednávka“). Objednávaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka e-shopu. Na dokončenie objednávky e-shop vyžaduje poskytnutie údajov, najmä:
    • kupujúci v postavení spotrebiteľa: meno, priezvisko, telefónne číslo e-mailovú adresu, dodaciu adresu a fakturačné údaje (ak sú iné ako dodacie);
    • kupujúci v postavení podnikateľa: obchodné meno, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) (ak je platcom DPH), telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodaciu adresu, fakturačné údaje (ak sú iné ako dodacie);
    • spôsob úhrady kúpnej ceny;
    • spôsob doručenia.
   •  3.4 Kontrola a oprava údajov. Pred zaslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.
   •  3.5 Odoslanie objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a záväzné. Kupujúci zodpovedá za poskytnutie pravdivých a správnych údajov.
   •  3.6 Potvrdenie doručenia objednávky. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí doručenie objednávky kupujúcemu. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, kúpnej ceny, nákladov na dopravu, poštovné, a iné poplatky) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
   •  3.7 Zrušenie objednávky. Všetky objednávky prijaté e-shopom sú záväzné. Prijatú objednávku tovaru nemožno zrušiť kupujúcim pred jeho odoslaním. Týmto ustanovením nie je obmedzené právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
   •  3.8 Uzatvorenie kúpnej zmluvy. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kúpna zmluva bude uložená na emailových účtoch predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
   •  3.9 Trvanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva zaniká splnením záväzkov oboch zmluvných strán.
   •  3.10 Náklady na komunikačné prostriedky. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, prípadne náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
  •  4 Cena tovaru a platobné podmienky
   •  4.1 Kúpna cena. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Do celkovej ceny môžu byť zarátané aj náklady na dopravu, poštovné a iné náklady a poplatky o ktorých predávajúci informuje kupujúceho primeraným spôsobom. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu kedy sú zobrazované na e-shope. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
   •  4.2 Spôsob úhrady. Cenu podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovným spôsobom:
    • platbou prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo inak oznámený kupujúcemu;
    • platbou vo forme dobierky – prostredníctvom kuriéra GLS; alebo
    • platbou pri osobnom odbere – priamo v predajni predávajúceho.
   •  4.3 Zložky kúpnej ceny. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady na dopravu, poštovné, balné a iné náklady a poplatky o ktorých predávajúci informuje kupujúceho primeraným spôsobom. Ak nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady na dopravu, poštovné a iné náklady a poplatky. Uvedené zložky kúpnej ceny sa zobrazujú v objednávkovom formulári e-shopu. Pri niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.
   •  4.4 Lehota na zaplatenie kúpnej ceny. Ak kupujúci zvolil osobné prevzatie tovaru a platbu prevodom, kupujúci je povinný vykonať prevod do 7 dní od objednania tovaru a s použitím variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky.
   • 4.5 Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním. Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Prípadné zľavy z cien tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
   •  4.6 Fakturácia. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny s DPH a lehotou splatnosti – faktúru v elektronickej forme odošle predávajúci kupujúcemu emailom najneskôr v deň doručenia tovaru a v papierovej forme priloží predávajúci k tovaru.
   •  4.7 Súhlas s vystavením elektronickej faktúry. Kupujúci dokončením objednávky súhlasí s vystavením elektronickej faktúry a jej doručením na emailovú adresu kupujúceho.
   •  4.8 Dostupnosť tovaru. Na e-shope sú k dispozícii pri väčšine položiek informácie o skladovej dostupnosti. Pokiaľ skladová dostupnosť pri položke nie je vyznačená a nachádza sa tam údaj o obvyklej doručovacej dobe, rozumie sa tím doba obstarania od dodávateľa.
   •  4.9 Darčekové certifikáty. Ak predávajúci vydáva darčekové certifikáty, kupujúci v postavení spotrebiteľa môže pri nákupe využiť darčekové certifikáty. Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatňovanými len k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenia nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.
  •  5 Doručovanie tovaru
   •  5.1 Spôsob doručenia. Spôsob doručenia predávajúci zvolí pri zadávaní objednávky podľa aktuálne dostupných možností. Možné spôsoby doručenia sú najmä:
    • doručenie kuriérom;
    • osobné prevzatie v predajni;
    • iný spôsob doručenia na základe dohody.
     • Lehota na dodanie tovaru závisí od zvoleného spôsobu doručenia a postupu dopravcu.
    •  5.2 Odoslanie tovaru. Predávajúci odošle tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako je tovar k dispozícii, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy; v opačnom prípade o predĺžení tejto lehoty informuje kupujúceho. Tovar dostupný na sklade predávajúci odosiela v čo najkratšom čase podľa kapacitných možností.
    •  5.3 Prevzatie tovaru spotrebiteľom. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
     • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
     • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
     • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
    •  5.4 Dodatočné náklady. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho a zároveň je spôsob dopravy odlišný od spôsobov dopravy uvedených v týchto obchodných podmienkach, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri doručení. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade očividného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky musí toto kupujúci u prepravcu namietať. Ak kupujúci zvolí prevzatie tovaru na predajni, kupujúci je povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní odo dňa dostupnosti tovaru na predajni, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme tovar do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty uvedenej v kúpnej zmluve resp. akceptácii objednávky alebo v prípade osobného prevzatia v lehote 7 pracovných dní od dostupnosti tovaru na predajni, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Zároveň je predávajúci oprávnený v takomto prípade kupujúcemu účtovať náklady na skladovanie tovaru do výšky 25 EUR (3,50 EUR za každý deň skladovania). Kupujúci súhlasí s jednostranným započítaním vykonaným predávajúcim zaplatenej kúpnej ceny s pohľadávkou predávajúceho na náklady na skladovanie tovaru.
    •  5.5 Poškodenie tovaru dopravcom. Reklamáciu za prípadné nedoručenie tovaru vinou dopravcu, alebo poškodenie tovaru zavinené dopravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka dopravcu.
   •  6 Záruka
    •  6.1 Záručná doba pre spotrebiteľa. Dĺžka záručnej doby pre spotrebiteľa trvá dvadsaťštyri (24) mesiacov, s výnimkami tovarov, ktoré podliehajú rýchlej skaze, alebo tovarov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po doručení porušený. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
   •  7 Reklamácie
    •  7.1 Podanie reklamácie. Pre uplatnenie reklamácie nás prosím kontaktujte:
     • na e-mailovej adrese: belavijo@belavijo.sk;
     • na telefónnom čísle: +421 903 533 533; alebo
     • osobne v predajni.
    •  7.2 Spôsob reklamácie. Pre uplatnenie reklamácie prosím použite reklamačný list uvedený v súčasti týchto obchodných podmienok označenej ako Príloha 1.
    •  7.3 Potvrdenie reklamácie. Predávajúci je povinný pri osobnom uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom emailu alebo telefonického rozhovoru, predávajúci doručí spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
    •  7.4 Odstrániteľné vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to predávajúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
    •  7.5 Neodstrániteľné vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
    •  7.6 Vybavenie reklamácie spotrebiteľa. Tovar v poškodenom obale dôrazne odporúčame neprevziať, alebo vybaliť a obsah zásielky skontrolovať v prítomnosti pracovníka prepravnej služby. V prípade prevzatia tovaru v poškodenom obale uvedie kupujúci informácie o poškodení buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Každá riadne podaná reklamácia bude predložená výrobcovi (alebo jeho zodpovednému zástupcovi) k posúdeniu a v prípade oprávnenej reklamácie vybavená výmena tovaru, v najkratšom možnom čase, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
    •  7.7 Sťažnosti a podnety. Spotrebiteľ je oprávnený podľa bodu 1 postupovať aj v prípade, ak si želá adresovať predávajúcemu sťažnosti alebo podnety. O vybavení sťažnosti a podnetu informuje predávajúci spotrebiteľa do pätnástich (15) dní od doručenia sťažnosti alebo podnetu.
    • 7.8 Reklamácie podnikateľa. Nároky z vád tovaru v prípade kupujúceho v postavení podnikateľa sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
   •  8 Odstúpenie od zmluvy
    •  8.1 Odstúpenie predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný doručiť tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
    •  8.2 Odstúpenie spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ďalšie podmienky odstúpenia spotrebiteľa a informačné povinnosti sú uvedené v súčasti týchto obchodných podmienok označenej ako Príloha 2. Pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovare vyrobenom na mieru, tovare určenom osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovare vyrábanom na mieru nemá kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.
   • 9 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
    •  9.1 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. Ak je kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže predávajúci prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
   •  10 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
    •  10.1Práva duševného vlastníctva. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace e-shop (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené Autorským zákonom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace e-shop. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní e-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku e-shopu. E-shop je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do e-shopu, alebo v dôsledku použitia e-shopu v rozpore s ich určením.
    •  10.2 Fotografie tovaru. Fotografie tovaru vyobrazeného na e-shope majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu tovaru predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne doručeného tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného tovaru, dodávajú predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo predávajúci. Všetky informácie uvedené na e-shope, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie Autorského zákona.
   •  11 Ochrana osobných údajov
    •  11.1 Zásady ochrany osobných údajov predávajúceho sú zverejnené na https://obchod.toddler.sk/Informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov.htm.
   •  12 Záverečné ustanovenia
    •  12.1 Odkazy a nadpisy. Odkazy na článok, bod alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, bod alebo prílohu týchto obchodných podmienok. Nadpisy sú uvedené iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad týchto obchodných podmienok.
    •  12.2 Rozhodné právo. Tieto obchodné podmienky sa riadia právom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.
    •  12.3 Rôzne. Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné nebo neúčinné, alebo sa takým stane, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa k neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme a nie je verejne prístupná.
    •  12.4 Jazyk. E-shop, vrátane kúpnej zmluvy a obchodných podmienok, môže mať rôzne jazykové verzie. Ak sa na vzťah kupujúceho a predávajúceho aplikuje zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, príslušným jazykom na uzatvorenie kúpnej zmluvy a informovanie kupujúceho v postavení spotrebiteľa je slovenský jazyk.
    •  12.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, či doplniť. Zmeny a doplnenia obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.3.2022 a k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke e-shopu.